گواهینامه ها

استاندارد ISO 9001:2008

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

نمایش

مدیریت برنامه ریزی کشور

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

نمایش

مدیریت برنامه ریزی کشور

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

نمایش

استاندارد ISO 14001:2004

استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست

نمایش

استاندارد OHSAS 18001:2007

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

نمایش

استاندارد HSE-MS

استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت

نمایش

گواهینامه عضویت

انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

نمایش

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

نمایش

Associate Member

The British Institute

نمایش
 

گواهینامه عضویت

انجمن شرکت های بازرسی و فنی

نمایش

پروانه اشتغال

امور حفاظت در برابر اشعه

نمایش

توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023