چشم انداز شرکت

شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی در افق زمانی 2 ساله، شرکتی است ثبت صلاحیت شده با رتبه 1 در حوزه‌های مشاوره، پیمانکاری و مدیریت طرح با جایگاه ممتاز در صنعت انرژی کشور و قابل قبول در سایر حوزه‌های صنعتی و عمرانی در سطح ملی

شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی در افق زمانی 5 ساله، پیمانکار عمومی (GC) ثبت صلاحیت شده با جایگاه ممتاز در صنعت انرژی کشور و قابل قبول در سایر حوزه‌های صنعتی و عمرانی در سطح ملی است

شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی در افق زمانی 10 ساله، پیمانکار عمومی (GC) با جایگاه ممتاز در سطح ملی و قابل قبول در سطح منطقه در حوزه صنایع انرژی و سایر حوزه‌های صنعتی و عمرانی می‏باشد


توسعه یافته توسط مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی توسعه صنایع انرژی © 2023